h

Nieuws uit 2011

8 juli 2011

Mosterd graag voor de maaltijd!!

Donderdag 7 juli heeft de gemeenteraad gesproken over de schuldhulpverlening in Almere. Een duur onderzoeksbureau heeft gekeken wat de stand van zaken is, hoe de mogelijkheden zijn voor de toekomst en (heel belangrijk voor het college) waar eventueel te bezuinigen is.

Lees verder
24 juni 2011

Bibliotheken blijven gewoon open

Gisteravond heeft de gemeenteraad unaniem een motie die de SP geïnitieerd heeft aangenomen. In deze motie word het college teruggestuurd naar de overlegtafel met de directie van de bibliotheek. Dit om nieuwe ideeën te vormen over de invoering van grote bezuinigingen. Daarnaast zorgt de motie ervoor dat de sluiting van de filialen in Almere Haven en Almere Buiten niet meer als optie wordt gezien.

Lees verder
31 mei 2011

Oplossing caravanstalling Buitenvaart in zicht.

Marcel_Hamminga
Donderdag 26 mei 2011 werd de motie, een voorstel tot wijziging van beleid, besproken in de gemeenteraad. Twee weken eerder had de raad een brief ontvangen van het college, waarbij het college een paar oplossingen voor de caravanstallingproblematiek voorstelde. Na bespreking met de andere fracties en de wethouder vond de fractie van de SP het voorstel van het college verstandiger en trok de motie terug. Daardoor werd er niet over de motie gestemd en kan het college uitvoering geven aan de voorgestelde oplossingen.

Lees verder
29 mei 2011

Snijden in eigen vlees. Of toch maar liever niet!

Marcel_Hamminga
Tijdens de bespreking van de voorjaarsnota kwam onvermijdelijk de discussie over de bezuinigingen op de raad aan de orde. Er dient driehonderd duizend euro te worden bezuinigd op de kosten van de raad. En daarmee ook de griffie. De VVD en D66 kondigde aan om met een agendavoorstel te komen. Bij dit voorstel zullen alternatieven nogmaals de revue gepasseerd worden.

Lees verder
28 mei 2011

Bestuursakkoord 2011-2015: Onacceptabel voor de SP!

Bestuurakkoord? Wat is dat nu weer?
Het bestuursakkoord is een afspraak tussen de landelijke overheid en de gemeenten, waarin onder andere, wordt afgesproken dat gemeenten verantwoordelijk worden voor Sociale Zaken, Zorg, WMO en jeugdzorg en waarin ook wordt afgesproken hoeveel geld die gemeenten hiervoor krijgen.

Lees verder
23 mei 2011

Caravanstalling in Buitenvaart

stalling_buitenvaart
Door het college van Burgemeester en Wethouders is 2 jaar geleden een stuurgroep ingesteld om te onderzoeken welke andere vormen van bedrijvigheid op het glastuingebied bedreven konden worden. Er is toen besloten om een vrijstelling te verlenen op het bestemmingsplan voor het stallen van caravans.
Hierop heeft de fractie van de SP een motie ingediend om het afwegingkader te verruimen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier