h

Stadsverwarming te Duur

9 januari 2018

Stadsverwarming te Duur

De SP is van mening dat inwoners van Almere, die verplicht gebruik dienen te maken van stadsverwarming, onevenredig benadeeld worden. De uitzending van Tros Radar heeft in eerste instantie duidelijk gemaakt dat gebruikers van stadsverwarming meer betalen dan mensen die een conventionele manier van verwarming gebruiken. 

De SP Almere heeft zich in de materie verdiept en de Stichting 'niet meer dan' geraadpleegd. Het gesprek met deze stichting, die zich overigens al jaren inzet voor dit onderwerp, heeft geleid tot het besluit om het College een aantal vragen te stellen. De vragen treft u hieronder in het kader aan.

 

In een uitzending van Tros Radar over stadsverwarming van 11 september 2017, kwam aan het licht dat huishoudens die (verplicht) zijn aangesloten op stadsverwarming, veel meer betalen voor deze dienst dan huishoudens die een “regulier” verwarmd huis hebben. Na gesprekken met diverse experts op het gebied van stadsverwarming, kwamen ook nog andere feiten naar boven die aan tonen dat huishouden met stadsverwarming op meer manieren financieel worden benadeeld.

 

1.         Heeft het College ten aanzien van de mogelijk te hoge NUON warmtetarieven, zoals de motie  RG-175/2015 vraagt, samenwerking gezocht met:

            o         Andere gemeenten of belangenorganisaties?
                       Zo ja, welke
                       Zo nee, waarom niet
           

2.         Is het College op de hoogte van het feit dat de NUON, de z.g. CTW (centraal tap watersysteem) inwoners van Almere die zelf warm tapwater bereiden, tweemaal de bereidingskosten laat betalen?
            o          Zo ja, wat gaat of heeft het College hiertegen               ondernomen?
            o          Zo nee, gaat het College zich hiervan per omgaande op de hoogte stellen?

3.         Is het college op de hoogte van het feit dat de NUON, inwoners van Almere die een grotere dan standaard capaciteit warm water nodig hebben of wensen, wettelijk gezien, meer laat betalen dan redelijk (zowel in aanschaf als vastrecht/huur)?
            o          Zo ja, wat gaat of heeft het College hiertegen ondernomen?
            o          Zo nee, gaat het College zich hiervan per omgaande op de hoogte stellen?
 

4.         Is het College bekend met het feit dat, de door de NUON berekende huur voor de afleverset, gebaseerd is op een afleverset met de functie van productie ruimteverwarming en bereiding warm tapwater
            (volgens Deens  rapport), terwijl slechts uitsluitend de functie bereiding warm tapwater beschikbaar is gesteld;
            o          Zo ja, waarom betalen de gebruikers (inwoners) dn nog steeds voor de niet gebruikte /
                       aanwezige productie ruimte verwarmingsfunctie?
            o          Zo nee, wat gaat het College daaraan doen?

5.         Is het College bekend met de “Sjoemelwoning” in stadsdeel Poort waardoor gerommel met de EPC-regels (EPC norm = Energie Prestatie Coëfficiënt), ruimte is gemaakt voor de z.g. rentabiliteitsbijdrage,
            waardoor de aansluitbijdrage inmiddels is opgelopen tot meer dan € 7000,--
            o          Zo ja, wat doet het College hieraan, gezien het bouwbesluit van 2012
            o          Zo nee, hoe kan het dat het College zich hier aan haar zorgplicht onttrekt?
 

6.         Heeft het College ten opzichte van de NUON last van belangenverstrengeling, mede gezien het feit dat
            ze zelf ook een (uitonderhandeld) grootverbruikerscontract heeft;
            o          Zo ja, wat heeft dat voor consequenties?
            o          Zo nee, waarom niet?

 

7.         Is het College het eens met de SP dat de gemeente op dient te komen voor de belangen van haar inwoners, zeker in het geval er overeenkomsten zijn afgesloten met bindende voorwaarden, gericht op             bescherming van haar inwoners;

            o          Zo ja, voldoet het College aan dit punt en op welke wijze is er toezicht gehouden op naleving  van haar overeenkomsten, ter voorkoming van de mogelijk te hoge warmtetarieven die NUON                       hanteert?

            0          Zo nee, welk standpunt neemt het College hierover in?

Inwoners van Almere die (verplicht) gebruik dienen te maken van door de NUON aangeboden stadsverwarming, betalen stelselmatig te veel voor deze dienst. Monopolie is geen vorm van marktwerking zoals voorzien en kan hier dus niet het beoogde resultaat realiseren, omdat concurrentie hier onmogelijk is. De overheid (lees gemeente) dient hier het belang van de inwoners van betreffende gemeente te beschermen en samenwerking met partijen die belangen van haar inwoners schaadt af te wijzen. 

Reacties

Goed en lekker vlot bezig die SP, want stadverwarming ligt er al bijna 30 jaar.
Maar ja, van de andere partijen hoor je ook niets.

Een betere omschrijving voor Stadverwarming Almere is 'met hulp van een groepje ambtenaren, burgers voor 200 miljoen laten mee betalen aan een warmtenet, dat in eigendom schenken aan een bedrijf, en dat met notariele actes bij een huisaankoop juridisch vastleggen zodat de burger tientallen jaren is vastgeketend, teveel betaald en minder woongenot heeft, dan een gaswoning, maar wel blijven jokken dat het goed is voor het milieu, en bij WOB-vragen daarover volhouden dat er een geheimhoudingsovereenkomst is tussen dat bedrijf en de gemeente Almere en de dat gemeente Almere (=het groepje ambtenaren) daar helemaal niks aan kan doen, is echt zielig toch. Dit groepje ambtenaren acht ik volstrekt incompetent en waarom betalen wij het salaris van die afdeling 'sociale werkplaats'.

Dat bedrijf koopt gas in voor 8 cent per kuub en verkoopt dat 5x duurder, zonder concurrentie.
Elke oplichter droomt daarvan.

Reactie toevoegen

U bent hier