h

Actieplan ketenzorg jeugd

9 september 2008

Actieplan ketenzorg jeugd

Tijdens de politieke markt van 4 september 2008, is het actieplan Almere ketenzorg gepresenteerd. Dit actieplan is een opschalingmodel, met als doel zo snel mogelijke hulpverlening.

In Almere wordt gewerkt met een Almeerse zorgpiramide. Immers, voorafgaand aan de jeugdzorg, in het kader van de gemeentelijke taken heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor de vijf functies;
te weten;
informatie, signalering, toeleiding naar het hulpaanbod, licht pedagogische hulp en de coördinatie van zorg.

ESAR is het Electronisch Signaleringssysteem Almeerse Risicojongeren en de Landelijke Verwijsindex zijn ook geïmplementeerd. Tevens is er een frequente interdisciplinaire overlegstructuur.
De Okepunten vervullen ook een spilfunctie . Hier is hulp en advies indien benodigd bij de opvoeding. Voor jong volwassenen 19 tot 23 jaar oud werkt dit systeem nog onvoldoende.
In de nabije toekomst komen er zorg- en adviesteams bij de R.O.C.’s.

Er is extra inzet van ongeveer 20 gezinscoaches.
Met voorrang bij crisis kunnen nog eens extra projecten worden ingezet.
Voor de zwaar verstandelijk gehandicapten is de crisisopvang onvoldoende/ deze is buiten Flevoland en daar werkt men op een andere wijze.

In de onderste laag (niveau 1) bevinden zich 85% van de kinderen die geen extra hulp nodig hebben. Zij en/of hun ouders zijn in staat om zelf hulp te zoeken in de eerste lijn. Niveau 2 omvat 10% van de kinderen die op meerdere gebieden problemen hebben. Zorg van 3 of 4 hulpverleners moet op elkaar worden afgestemd. De Jeugdgezondheidszorg van de GGD (JGZ) zorgt voor de zorgcoördinatie. Niveau 3 omvat 3,5% van de kinderen. Zij hebben te maken met meer dan 4 hulpverleners. De procescoördinator begeleidt de afstemming van de zorg. Op niveau 4 (1,5%) is de brandpuntfunctionaris actief: hij moet in complexe situaties acuut beslissingen nemen, bv. over de uithuisplaatsing van een kind. Niveau 5 omvat crisissituaties (0,03%).


Zie ook:

U bent hier