h

‘Naar een sociaal, ambitieus en avontuurlijk Almere’

28 september 2006

‘Naar een sociaal, ambitieus en avontuurlijk Almere’

Dat is de eerste noemenswaardige zin uit het werkplan 2006-2010 dat het college voor de zomervakantie aan de gemeenteraad heeft gepresenteerd. Dit plan zou een concretisering van het coalitieakkoord tussen PvdA, VVD en CDA/CU moeten zijn. In dit coalitieakkoord hebben de betrokken politieke partijen elkaar proberen te vinden door eigen punten door te drammen en concessies te doen. Compromitteren heet dat, naar ik meen.

Van een concretisering is echter weinig sprake. Het boekwerkje introduceert een aantal nieuwe (en toegegeven: best avontuurlijke) termen als: "MAGIE" en "ER" (niet te verwarren met de populaire tv-serie). Elke pagina is in een door dr. A. Krouwel slim bedacht format door een vette stippellijn in twee kolommen verdeelt. Aan de linkerzijde (de goede kant) is er ruimte gereserveerd voor algemene beleidslijnen die gemakshalve worden onderverdeeld in ER-doelen en MAGIE-doelen. Aan de rechterzijde (jammerlijk blijft die er ook altijd nog) staan wat mogelijke maatregelen, waar we vooralsnog niet al te veel aandacht aan moeten geven, daar het mogelijke maatregelen zijn. De linkerzijde van de programma’s is recent besproken in de gemeenteraad, en het college van B&W heeft de raad verzocht om in te stemmen met de indeling van de hoofstukken.. pardon: programma’s (ai, nou doe ik het zelf) en de daarbij ingesloten ‘grote lijnen’.

Om de lezer een stukje meer inzicht te bieden een korte opsomming van de hoofdstukken.. programma’s:
1. Sociaal en krachtige samenleving: een semi-sociaal-achtig hoofdstuk programma waarin termen als: participatie, hulp, minima en schuldenproblematiek even vlug de revue passeren, zodat we die maar gehad hebben;
2. Leren en werken: de “A” van de Pvd;
3. Vrije tijd: vooral geen sport noemen.. vrije tijdsvoorzieningen heet het;
4. Veiligheid: zo’n landelijk thema waar ook Almere wat ambitieuzer en avontuurlijker in kon worden, dus besteden we daar 10 pagina’s aan. Ter vergelijking: hoofstuk programma “Sociaal en krachtige samenleving” kent er 9.
5. Beheer en leefomgeving: Schoner, de stad is nooit af genoeg, water en groen (links ook blij) en het stadscentrum (inclusief alle fouten);
6. Evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling van Almere: Het paradepaardje van dhr. Duivesteijn. Maar hij is er goed in, hoor;
7. Dienstverlening: Kunnen we minder bureaucratisch en integraler dienstverlenen? Let’s see;
8. Planning en control: Termijn die haast uit de vliegwereld zijn weggekaapt. Kort samengevat betreft het hier de werkrelaties tussen raad en college, college en ambtenaren en gemeente en externe organisaties en instanties.

De SP heeft een amendement (verzoek tot wijziging) ingediend en heeft het college verzocht om een nieuw programma hoofdstuk in te voegen: “Maatschappelijke ondersteuning”. Van ons mag er dan ook best wel één vervallen. Aan het college om in haar wijsheid te besluiten welke.

Wij wilden dus een apart programma waar beleid voor maatschappelijke ondersteuning in de algemene zin van het woord ruimte krijgt. Het college wil hieraan geen gehoor geven, en geeft wat ons betreft daarmee aan dat zij geen prioriteit stelt aan een overzichtelijk sociaal beleid.
Het werkplan zoals het aan ons is voorgelegd is zogezegd innovatief van karakter. Dit zal waarschijnlijk wel passen bij een stad als Almere. Het college lijkt ons te willen onderscheiden als één van de meest moderne en vernieuwende steden.

Voor de SP is deze prestigieuze visie ondergeschikt. Wij vinden het belangrijker dat de bewoners van de stad kunnen rekenen op een sociaal vangnet van maatschappelijke ondersteuning dan dat we innovatieve politiek bedrijven. Of dit nu ingekaderd is in een landelijke wetgeving of dat het gemeentelijk beleid is, is voor ons ook niet van belang. Als het maar gebeurt!

Wij kunnen als SP dan ook niet anders dan tegen de indeling te stemmen zoals die nu voor ons ligt, en wij zullen ons in de komende periode sterk moeten gaan maken voor een echt sociaal samenhangend en coherent beleid in Almere. Of dit nou in hoofdstukken of programma’s gevat is..

U bent hier