h

SP Almere tekent coalitie akkoord: “Bouwen aan een gezonde toekomst”

11 juli 2022

SP Almere tekent coalitie akkoord: “Bouwen aan een gezonde toekomst”

Foto: SP Almere

Voor het eerst in de geschiedenis van Almere sluit de SP zich aan bij de coalitie en zal daarmee een wethouder leveren aan het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Met trots zetten wij
dan ook onze handtekening onder het akkoord “Bouwen aan een gezonde toekomst”. Een akkoord dat recht doet aan onze idealen en ons verkiezingsprogramma waarmee wij in maart een mooie overwinning boekten bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Besturen en deelnemen aan een coalitie zijn voor de SP nooit een doel op zich, maar een middel. Een middel om onze idealen waar te maken. Onze inzet bij de coalitie onderhandelingen is dan ook geweest om zo veel mogelijk van onze punten uit ons uitgebreide verkiezingsprogramma “Almere Sociaal, Groen en Veilig” en zaken waar wij ons jaren lang vanuit de oppositie hard voor hebben gemaakt in het coalitie akkoord te krijgen. Naast deze vele punten lag onze focus natuurlijk met name op de thema’s “Sociaal, Groen en Veilig”. Het eindconcept van het akkoord hebben we op een algemene ledenvergadering voorgelegd aan de vele actieve leden van de Almeerse SP afdeling. Zij hebben met groot enthousiasme unaniem ingestemd met het ondertekenen van het coalitie akkoord en gaven aan daar ruimschoots onze standpunten en idealen in te herkennen.

Een greep uit de door de SP ingebrachte punten waarmee wij campagne hebben gevoerd en waarvoor wij ons de laatste jaren hebben ingezet zijn:

Wonen

 • De versnelde bouw van 1000 tijdelijke sociale huur woningen bovenop de al geplande sociale huurwoningen om zo de acute woningnood te lijf te gaan
 • Het ombouwen van leegstaande kantoor- en winkelpanden naar woningen
 • Bouwen in het groen drastisch beperken en bouwen in pampushout een halt toeroepen

Openbare ruimte

 • Aanpakken van zwerfafval en afvaldumpingen
 • Aanscherping van het bomenkader, wat inhoudt dat er veel minder bomen gekapt zullen worden en het herplanten van bomen verplicht wordt na kap
 • We maken Almere klimaatadaptief om zo de leefomgeving prettig en gezond te houden en de negatieve gevolgen van bodemdaling te beperken

Veiligheid en handhaving

 • We investeren jaarlijks miljoenen om de achterstanden op gebied van veiligheid en handhaving in te lopen en Almere snel veiliger en leefbaarder te maken
 • Onze wethouder wordt verantwoordelijk voor vergunningverlening, toezicht en handhaving
 • We gaan onderzoeken of het stadstoezicht in eigen dienst van de gemeente kan komen i.p.v. personeel van een particulier beveiligingsbedrijf in te huren
 • Naast stevig toezicht op straatveiligheid en criminaliteit versterken we het groene toezicht door aandacht voor milieucriminaliteit en investeringen in meer toezicht op asbestverwijdering en CO2 uitstoot van bedrijven

Dienstverlening en samenwerking met de stad

 • Er komt meer aandacht voor de digitale privacy van inwoners en het werken volgens de AVG en er komt voortaan een digitaal jaarverslag waarin transparantie wordt gegeven over gebruik van algoritmen (mensen zijn geen cijfertje)
 • Naast de eigen ambtenaren zullen ook inhuurkrachten minimaal 14 Euro per uur betaald krijgen, zodat zij gelijkwaardig behandeld worden
 • Er komt een kritisch onderzoek naar het gebruik van de dienstwagens van het college, waarbij alternatieven in kaart worden gebracht en worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Inclusie

 • We gaan meer investeren in een toegankelijke stad, met name in de centra en rond stations, waarbij goede voetpaden, openbare toiletvoorzieningen en blindegeleidemarkeringen worden aangelegd, zodat iedereen kan deelnemen in onze stad

Economie

 • We stoppen met het aantrekken van logistieke centra die slecht betaalde banen opleveren en gaan inzetten op de MKB maakindustrie waar mensen een goede bestaanszekerheid kunnen opbouwen
 • We ontmoedigen de komst van vuile bedrijven die de leefomgeving en milieu beschadigen
 • We staan geen mega datacenters toe, zoals tot voor kort in Zeewolde gepland was

Onderwijs

 • We voeren het project School’s Cool in waardoor kinderen met een moeilijke thuissituatie thuismentoren krijgen die hen helpen met hun schoolwerk. Zo voorkomen we schooluitval en zorgen voor gelijke onderwijskansen voor kinderen

Gezondheid

 • We zetten in op een rookvrije generatie kinderen
 • Ook een schoon en gezond milieu en bestrijding van armoede worden onderdeel van het gezondheidsbeleid

Sociale voorzieningen en zorg

 • De gemeente pakt regie en laat niet alles aan de markt
 • Er komt een voorstel naar de raad voor een gemeentelijk fonds om schulden over te nemen
 • De gemeente blijft gedupeerden van het toeslagenschandaal onverminderd en onvoorwaardelijk steunen
 • We investeren de komende jaren miljoenen om energiearmoede te voorkomen en bestrijden. Onze wethouder gaat hiermee aan de slag!

Jeugdzorg

 • De gemeente gaat niet op de stoel van de zorgverleners zitten en we beperken bureaucratie
 • We helpen kinderen en jongeren die als gevolg van het toeslagenschandaal uit huis zijn geplaatst

Ontwikkeling en groei van de stad

 • Bij de groei van Almere behouden we het groen-blauwe karakter van de stad en zetten in op duurzaam en sociaal bouwen en de aanleg van natuur. Kwaliteit gaat boven kwantiteit
 • We investeren in achterstallig onderhoud van wijken, infrastructuur en woningen

Klimaat en milieu

 • We investeren miljoenen extra in de uitvoering van het Almeerse klimaatbeleid
 • Monopolies van bedrijven op de Almeerse energiemarkt worden tegengegaan
 • Er komen geen nieuwe houtige biomassa centrales bij!
 • Er komt een fonds (gemeentelijke lening) voor de verduurzaming van woningen, zodat iedereen mee kan komen in de energietransitie en mensen hun energierekening zal dalen
 • We investeren in meer laadpalen
 • Er komt een uitgebreide gemeentelijke aanpak van asbest en we streven ernaar om Almere deze bestuursperiode vrij van asbestdaken te maken
 • We investeren in het verbeteren van de luchtkwaliteit en beschermen ons drinkwater, zodat Almeerders gezond kunnen blijven leven in hun stad
 • Onze wethouder wordt verantwoordelijk voor milieu en klimaat

Sport en cultuur

 • We leggen meer gratis openbare sportfaciliteiten aan in de stad waar iedereen gebruik van kan maken
 • Iedereen moet kunnen leren zwemmen. Daarom wordt de verplichte eigen bijdrage voor diplomakosten weggenomen voor kinderen die gebruik maken van het Jeugdfonds Sport en Cultuur
 • De komende jaren worden alle sportvelden die voorzien zijn van giftig rubbergranulaat vervangen door gezonde en milieuvriendelijke nieuwe velden
 • We zetten in op culturele activiteiten die een sociale bijdrage leveren aan de wijken
 • Almere koestert haar geschiedenis en cultureel erfgoed

Financiën

 • We investeren in de basis zoals beheer en onderhoud, veiligheid en handhaving, milieu en klimaat etc.
 • Er komt een voorstel om financiële ruimte te bieden voor initiatieven uit de raad en maken daar in het eerste jaar 2 miljoen Euro voor vrij

 

Het coalitieakkoord Almere 2022 - 2026

 

Reactie toevoegen

U bent hier