h

Algemene Beschouwingen

31 oktober 2016

Algemene Beschouwingen

Hier leest u hoe de SP Almere aankijkt tegen de begroting van het college voor 2017.
Een begroting waarbij de bodem van de kas in zicht is en die kilte uitstraalt.
De SP heeft andere ideeën over hoe om te gaan met gemeenschapsgeld en gaat deze weken dan ook meerdere moties en amendementen indienen.
 
Wij houden jullie daarvan op de hoogte en we spreken de wens uit dat we in 2017 met meer solidariteit, gemeenschapszin en saamhorigheid armoede, woningnood en knelpunten in de zorg een halt toe kunnen roepen.
 

Algemene beschouwingen 27 oktober 2016

Tegelijk met de herfst en kou, werden we ook geconfronteerd met een kille begroting 2017. Het gebrek aan solidariteit met de Almeerders onder ons die het moeilijk hebben, voelt niet echt warm aan. De bodem van onze kas lijkt bereikt en creativiteit om de echte problemen aan te pakken ontbreekt op vele fronten. De gemeente loopt hijgend achter de feiten aan en laat zich telkens weer verrassen.

Wat doet een gemeente eigenlijk?

Een gemeente zorgt voor veiligheid, voor een goede inrichting van de openbare ruimte en de infrastructuur, maar bovenal zorgt een gemeente voor haar burgers en dan met nadruk op die burgers die het zelf minder goed kunnen regelen. Een gemeente moet de plek zijn waar je, als het water je aan de lippen staat, naar toe kunt, die je op de goede weg helpt, die met je meedenkt en een helpende hand biedt. Een gemeente die er voor zorgt dat men in een veilig en betaalbaar huis kan wonen, een gemeente die zorgt dat je niet met honger naar bed hoeft, dat je kind mee kan op schoolreisje, dat je je sociale contacten kunt onderhouden, die zorgt dat je een beroep kunt doen op de benodigde geestelijke of lichamelijk gezondheidszorg.
Of  met andere woorden: “Almere houdt van jou” .

Met deze begroting zien we echter een ander beeld:
Kilte ten opzichte van onze gemeente zelf, want uit niets blijkt dat het college trots is op onze stad. Het college is van mening dat we zonder de merknaam “Amsterdam” weinig tot niets te betekenen hebben. Dit getuigt niet van echte warme gevoelens voor onze prachtige stad. Metropool Regio Amsterdam, Floriade Amsterdam – Almere (want zonder de trekkersnaam Amsterdam wordt het niks?), de Challenge Almere-Amsterdam, onze voormalige zeer succesvolle triatlon, alles wordt tegenwoordig maar aan Amsterdam opgehangen. De SP stelt voor om op eigen benen te staan en uit te dragen en uit te stralen dat Almere een stad is waar we trots op mogen zijn. Daarmee voorkomen we dat Almere het nieuwe Amsterdam Oost dreigt te worden.

Kilte als we moeten constateren dat er vanuit de gemeente weinig animo is voor solidariteit, gemeenschapszin of saamhorigheid. Dit zijn juist de zaken die het leven aangenamer maken. Mede door jarenlang neo liberalisme zijn deze waarden uitgehold tot een light variant, genaamd “mantelzorg”. Er is een flinke groep Almeerders die inderdaad op verschillende manieren voor elkaar zorgt, maar menig mantelzorger is overbelast.

Kilte waar de gemeente versterkt doorzet op het sprookje “de eigen kracht van mensen”. Inmiddels is al lang aangetoond dat 40% van de burgers die een beroep moeten doen op hulp, die eigen kracht niet hebben. Men neemt deze burgers niet serieus. We houden onszelf voor de gek en nemen financiële risico’s. Een lichte hulpvraag kan namelijk – door het beroep op eigen kracht – uitmonden in een zwaardere en dus duurdere hulpvraag.

Kilte als we als gemeente strenger gaan controleren en handhaven op het gebruik moeten maken van een uitkering en de toegang tot aanvullende uitkeringen lastiger maken dan wenselijk.

Kilte in onze houding naar een van de grootste veroorzakers van armoede, de prijs van het huurwoningenbestand in Almere. De manier waarop we over scheefwoners spreken, doet vermoeden dat er een groot aantal mensen is, die met een fiks inkomen in een goedkope sociale huurwoning wonen. Het tegendeel is echter waar, maar liefst 30% van Almeerse huurders moet met een te klein inkomen in een te duur huis wonen en raken daardoor in een negatieve financiële spiraal. We praten al jaren over het schrijnende gebrek aan goedkope en betaalbare sociale huurwoningen, maar een echte oplossing voor het probleem wordt maar niet aangedragen. Een bedroevend resultaat van deze afwachtende houding is, dat er in 2015 slechts 13 sociale huurwoningen aan het bestand zijn toegevoegd. Alle mooie plannen ten spijt, een echte oplossing heeft zich nog steeds niet voorgedaan. We maken plannen, schrijven prachtige rapporten, maar nog in plannen, nog in rapporten kunnen mensen met een klein inkomen wonen.

Kilte als we zien dat hulp bij schuldsanering blijft steken op een te laag slagingspercentage van mensen die daadwerkelijk bij het oplossen van hun schulden worden geholpen, terwijl het onze gemeente handen vol geld kost aan bedrijven die burgers hierbij behulpzaam zouden moeten zijn. Dit kan en moet effectiever.

Kilte bij het heffen van de eigen bijdrage, dat er voor zorgt dat een aantal Almeerders afziet van hulp of zorg. Deze heffing dient, als het aan de SP ligt, afgeschaft te worden. Wij zijn van mening dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De eigen bijdrage beschouwen wij als een straf op ziek zijn, want mensen die het al moeilijk hebben, die ondersteuning en zorg nodig hebben, maar niet over voldoende financiële middelen beschikken, dienen die hulp onverkort te krijgen.

Jongeren die nu – onder begeleiding en met veel plezier – een zinnige dagbesteding uitoefenen, dreigen door bezuinigingen, thuis te komen zitten. Kilte

We hebben een gat in de begroting bij de jeugdzorg. Een gat dat gedicht moet worden met geld dat in de toekomst aan jeugdzorg besteed zou moeten worden. Kilte

Zorg moet dichter bij de mensen, want dat maakt het beter en goedkoper. Hiervoor werden de sociale wijkteams ingezet. De sociale wijkteams worden nu al ter discussie gesteld, zonder dat hen de gelegenheid is geboden zich te bewijzen. Dit vindt de SP geen goede ontwikkeling, want al die veranderingen zetten de prestaties van de medewerkers onder druk, veroorzaakt onrust, verhogen de werklast en verminderen de kwaliteit van zorg aan de burger. Hier past geen kilte.

Met droge ogen subsidiëren we echter instellingen die voor de verstrekte subsidies niet of nauwelijks tegenprestaties leveren. Zo noem ik u de EDBA. De ons beloofde 100.000 banen zijn er niet en zullen er nooit komen. Nu wil men zich daar tegen de zorg aan gaan bemoeien. Dat stuit de SP tegen de borst en wij zullen dan ook voorstellen om het bedrag dat met de EDBA gemoeid is direct en rechtstreeks aan het potje van de zorg toe te voegen. Hier zou kilte op zijn plaats zijn.

De SP ziet het anders, warmer, meer solidariteit, saamhorigheid en gemeenschapszin.  Zorg bieden daar waar nodig, een helpende hand bieden bij schuldenproblematiek, geen aanspraak maken op eigen kracht waar deze ontbreekt, de toegang tot aanvullende uitkeringen vereenvoudigen, voorkomen dat mensen in armoede vervallen of sociaal uitgesloten worden. De SP wil voldoende goedkope en betaalbare huisvesting realiseren voor de inwoners van onze mooie stad. Wij willen afzien van een eigen bijdrage voor hulp en zorg voor mensen met een kleine beurs. Wij willen dat jongeren met een beperking een zinnige dagbesteding krijgen en houden. Wij wensen geen belemmeringen op de broodnodige instroom van de jeugdzorg. De SP wil onze kinderen weg houden bij criminaliteit door gereguleerde wietteelt toe te staan, waarmee we de controle op kwaliteit, voorlichting kunnen verbeteren en gezondheidsrisico’s vermijden.

De SP kijkt dan ook uit naar een warm 2017, waarin we opkomen voor de inwoners van Almere die dit het hardst nodig hebben, echt laten zien dat “Almere ook van jou houdt”.

 

Reactie toevoegen

U bent hier