h

Verordening Winkeltijden

30 december 2011

Verordening Winkeltijden


Donderdag 23 december 2011, stond de verordening winkeltijden op de politieke agenda. De reden hiervoor was dat de winkelsluitingswet is veranderd. Daarmee hoort een gemeente ook zijn verordening aan te passen. Dat voorstel lag voor, evenals de mogelijkheid tot openstelling van de winkels alle zondagen in het jaar. Dit is weliswaar gekunsteld door van Almere een toeristische attractie te maken.

Er kwamen signalen over nieuwe huurcontracten, waarbij ondernemers elke zondag geopend moeten zijn. Hierop heeft de fractie van de SP, samen met de CU en CDA een motie ingediend. De strekking van die motie is hieronder verwoordt:

De Raad,

gehoord de beraadslaging,

- overwegende dat het beleid in Almere er op is gericht een zo divers – en levendig mogelijk winkelbestand te hebben;
- dat naast de grotere winkels juist de kleine winkels bijdragen aan de diversiteit;

- de verordening winkeltijden 2011 Almere, het mogelijk maakt voor winkeliers om elke zondag geopend te zijn;
- dat winkeliers om voor hen moverende redenen wel, deels of geen gebruik kunnen maken van de ruimte tot wekelijkse zondagsopening;
- het college aangeeft dat het aan de winkeliers zelf is of zij gebruik willen maken van die mogelijkheid;
- dat echter gebleken is dat verhuurders de ruimte beperken door voorwaarden in hun huurcontract op te nemen, waardoor huurders worden verplicht elke zondag open te zijn;

- dat zich inmiddels situaties hebben voorgedaan waarbij winkeliers om die reden uit het stadshart dreigen te vertrekken dan wel zich niet kunnen vestigen;
- van oordeel dat hiermee ondermeer de beoogde diversiteit niet wordt gekoesterd;

- van mening dat het college elke mogelijkheid om de diversiteit van winkelaanbod in het centrum te vergroten moet aangrijpen;.

roept het college op iedere gelegenheid aan te grijpen het beleid van de gemeente tot diversiteit van winkelaanbod in de stadscentra uit te dragen;
roept het college op bij verhuurders te pleiten voor die winkeliers die zich in het stadshart willen vestigen/gevestigd te blijven die om voor hun moverende redenen niet aan de wekelijkse zondagsopening kunnen voldoen.

en gaat over tot de orde van de dag.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toen deze motie besproken werd, deed de wethouder de toezegging dat hij zijn best zal doen om de langer zittende ondernemers in het stadshart te houden. Dit door te bespreken dat de voorwaarde gesteld in het huurcontract, om verplicht op zondag geopend te zijn, met de verhuurder aan te kaarten.

Binnen de raad is behalve de drie indienende partijen geen steun voor deze motie. De overige partijen vonden of het voorstel prima, of namen genoegen met de toezegging. Wij vinden het argument dat Almere een toeristische attractie is wel wat overtrokken. Vooral nu bekend is geworden dat wellicht de Triatlon uit Almere zal verdwijnen. Net als het stoomfestival. Of het stoppen van het Evenaarfestival. Dus wat ons betreft een drogreden.

De fractie van de SP vindt het van belang dat kleinere winkeliers ook nog gelegenheid hebben om de inkopen te kunnen doen, of om soms even een dag in de week rust te hebben voor sociale aangelegenheden. Misschien wel een keer met de kinderen naar een pretpark gaan. Dat zal er in de toekomst niet meer inzitten voor Almeerse kleine winkelier.

U bent hier