h

Almeerse cluster - 4 leerlingen tussen schoolwal en hulpschip

23 oktober 2009

Almeerse cluster - 4 leerlingen tussen schoolwal en hulpschip

Naar aanleiding van klachten over het gebrek aan speciaal onderwijs in Almere heeft de fractie de schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. Met name dat een grote stad als Almere nog geen speciaal onderwijs heeft voor de zogenoemde cluster 4 leerlingen, baart de fractie enige zorg.

Als gemeente zijn wij volgens de leerplichtwet verantwoordelijk voor het naar school gaan van Almeerse kinderen. De scholenbesturen zijn verantwoordelijk voor genoeg plaatsen voor kinderen met gedragsproblemen en de zorginstellingen voor hulpverlening en geestelijke gezondheidszorg. De SP is van mening dat een gemeente een inspanningsverplichting heeft als Almeerse kinderen tussen wal en schip dreigen te raken als de zorgstructuur niet aansluit bij de scholenstructuur voor cluster 4 leerlingen.
Hieronder zijn de vragen aan het college verwoordt:

Capaciteit in Almere voor cluster-4 leerlingen:

1. Hoeveel Almeerse cluster-4 leerlingen van basisschoolleeftijd zijn er? Hoeveel van deze cluster-4 leerlingen zitten op een Almeerse basisschool en hoeveel gaan er buiten Almere naar school?
2. Zijn er u gevallen bekend van cluster-4 leerlingen die niet naar school gaan of kunnen gaan? Geeft de gemeente dispensatie van de leerplicht in dit soort gevallen?
3. De SP heeft vernomen dat er deze zomer zich problemen hebben voorgedaan met het plaatsen van cluster-4 leerlingen op scholen in Lelystad. Kunt u schetsen wat voor problemen dat waren en wat voor rol de gemeente heeft gespeeld?
4. Wat is het oordeel van het college naar aanleiding van het Inspectierapport 'Gewoon Anders' over de passendheid en kwaliteit van opvang van cluster-4 leerlingen binnen het reguliere onderwijs in Almere? Wat voor een beeld heeft het college van de invloed (positief of negatief) die opvang van cluster-4 leerlingen op reguliere scholen op de kwaliteit van het onderwijs heeft?
5. Wat wordt er momenteel door de gemeente en scholenbesturen gedaan aan het verhogen van de opvangcapaciteit in Almere voor cluster-4 leerlingen?
6. Klopt het dat er een nieuwe cluster 3 en 4 school op experimentele basis in Almere wordt opgericht? Is het al bekend voor welke leeftijdsgroepen die bestemd is, wat de leerlingencapaciteit gaat zijn en wanneer de oplevering hiervan zal plaatsvinden?
7. Kunt u een beeld schetsen van de groei van het aantal cluster-4 leerlingen in Almere en de mogelijke problemen die daar uit voortvloeien?
8. Welke mogelijkheden ziet u (o.a. bij het Rijk) om het tekort aan geschikte plaatsen van cluster-4 leerlingen op te lossen? Hoe ziet u de rol van de gemeente hierbij voor zich?

Zorgaansluiting cluster-4 leerlingen die buiten Almere naar school gaan:

9. Is het in de toelichting geschetste probleem en de omvang (aantal Almeerse kinderen) van een slechte zorgaansluiting (zoals aanvullende geestelijke gezondheidszorg)voor Almeerse cluster-4 kinderen op scholen in Lelystad of andere gemeente(n) bij u bekend? Kunt u aangeven waar volgens u de oorzaak en de oplossing van het probleem ligt?
10. Ben u met ons van mening dat dit een (onbedoeld) urgent probleem is, waardoor er schrijnende situaties zijn/kunnen ontstaan als kinderen niet geholpen kunnen worden?
11. Bent u bereid dit probleem van cluster-4 leerlingen op scholen in Lelystad op een zo kort mogelijke termijn aan te kaarten bij de zorgpartners en scholenbesturen waar u bestuurlijk overleg mee heeft om voor een oplossing zorg te dragen?


Zie ook:

U bent hier