Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Almere

Voor een Sociaal Almere

Almere is in de kern een prachtige stad waar bewoners goed kunnen wonen, werken en leven. Het is echter ook een stad waar te weinig is geïnvesteerd in de sociale voorzieningen, leefbaarheid en het ontbreken van toekomst plannen. De SP investeert in de toekomst door sociale keuzes te maken en te investeren in onder andere sociale woningbouw, armoedebestrijding en sociale voorzieningen in de buurt. Voor de Almeerders die wachten op betaalbare woningen, die onvoldoende geïnformeerd en gesteund worden om een menswaardig bestaan te hebben, die aangewezen zijn op de voedselbank en (zorg)instellingen die de vraag niet meer aankunnen.

Maar ook voor al die Almeerders die de noodzaak ervaren dat een sociaal Almere een voorwaarde is om plezierig samen te leven en te werken. Er moet een duidelijke omschakeling gemaakt worden om de sociale verloedering van ons Almere tegen te gaan. Daarom willen we geen geld uitgeven aan prestigeprojecten zoals de Floriade, willen we de marktwerking in de zorg inperken en een degelijk gemeentelijk financieel beleid om sociaal te kunnen investeren. Ook dient de gemeente daadwerkelijk in contact te komen met de bewoners.

Daarnaast dient er extra aandacht te zijn voor duurzaamheid en de negatieve gevolgen van klimaatverandering op het stadsklimaat. De SP wil van Almere een toonaangevende duurzame stad maken die bruist van energie, waar het voor alle Almeerders prettig wonen, werken en studeren is.

Het verkiezingsprogramma 2018-2022 is gebaseerd op de kernwaarden van de SP:

menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Een programma waar wij door uw stem en steun inhoud willen geven binnen de gemeenteraad.

Stem SP voor een sociaal Almere!

Lijsttrekker: Hans Everhard

"Staan voor een eerlijke en sociale wereld"

Toen ik mij kandideerde voor de SP wist ik dat ik actief wilde zijn voor de enige partij die echt tussen de mensen staat. De enige partij die niet alleen de straat op gaat in verkiezingstijd, maar ook daarna. De enige partij waar mensen niet actief worden om zelf carrière te maken, maar om iets voor elkaar te kunnen betekenen. De SP is voor mij de partij die staat voor een eerlijke en sociale wereld.

1. Hans Everhard

Meer informatie

2. Azhar Naeem

Meer informatie

3. Ton van den Berg

Meer informatie

4. Kelt Lohstro

Meer informatie

5. Erwin Prins

Meer informatie

6. John Cocu

Meer informatie

7. Danny van Zuijlen

8. Annemieke Koopman-Lekkerkerker

9. Maike Muller

Voor een Sociaal ALMERE

Foto: SP

Inhoud

 • Voor een Sociaal Almere
 • Onze Speerpunten
 • Betaalbaar wonen voor iedereen
 • Onderwijs is een recht
 • WMO en Jeugdzorg
 • Gezonde financiën
 • Cultuur, recreatie en sport & bewegen
 • Aanpak schulden
 • Zorg voor statushouders
 • Economie
 • Armoedebestrijding
 • Samenwerken voor meer veiligheid
 • Milieu
 • Werk en inkomen
 • Dierenwelzijn
 • Burger en bestuur
 • Openbaar vervoer

Voor een Sociaal Almere

Almere is in de kern een prachtige stad waar bewoners goed kunnen wonen, werken en leven. Het is echter ook een stad waar te weinig is geïnvesteerd in de sociale voorzieningen, leefbaarheid en het ontbreken van toekomst plannen.

De SP investeert in de toekomst door sociale keuzes te maken en te investeren in onder andere sociale woningbouw, armoedebestrijding en sociale voorzieningen in de buurt. Voor de Almeerders die wachten op betaalbare woningen, die onvoldoende geïnformeerd en gesteund worden om een menswaardig bestaan te hebben, die aangewezen zijn op de voedselbank en (zorg)instellingen die de vraag niet meer aankunnen.Maar ook voor al die Almeerders die de noodzaak ervaren dat een sociaal Almere een voorwaarde is om plezierig samen te leven en te werken.

Er moet een duidelijke omschakeling gemaakt worden om de sociale verloedering van ons Almere tegen te gaan. Daarom willen we geen geld uitgeven aan prestigeprojecten zoals de Floriade, willen we de marktwerking in de zorg inperken en een degelijk gemeentelijk financieel beleid om sociaal te kunnen investeren. Ook dient de gemeente daadwerkelijk in contact te komen met de bewoners.

Daarnaast dient er extra aandacht te zijn voor duurzaamheid en de negatieve gevolgen van klimaatverandering op het stadsklimaat. De SP wil van Almere een toonaangevende duurzame stad maken die bruist van energie, waar het voor alle Almeerders prettig wonen, werken en studeren is.

Het verkiezingsprogramma 2018-2022 is gebaseerd op de kernwaarden van de SP:

menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Een programma waar wij door uw stem en steun inhoud willen geven binnen de gemeenteraad.

Stem SP voor een sociaal Almere!

Lees hier het volledige programma

Speerpunten

Sociale woningbouw

- Aantal beschikbare goedkope sociale huurwoningen dient flink te worden verhoogd.

- Woningbouwcorporaties moeten doen waarvoor ze zijn opgericht en bij uitblijven daarvan start de gemeente een eigen sociaal woningbedrijf.

- Er moeten levensbestendige betaalbare woningen gerealiseerd worden voor ouderen in bestaande wijken en buurten.

- Er moeten voldoende studentenwoningen zijn in Almere.

Armoedebestrijding

- De gemeentelijke organisatie moet actief bewoners in de knel opzoeken en deze gebruik laten maken van de bestaande voorzieningen.

- Invoering van een stadspas.

- Voldoende ondersteuning van het voedselloket.

Zorg in de buurt

- In elke buurt blijft of komt er een gezondheidscentrum.

- Zorgtaken worden niet meer aanbesteed.

- Meer aandacht en steun voor mantelzorgers.

Degelijk financieel beleid en sociaal investeren

- Met gemeenschapsgeld geen sponsoring van prestigeprojecten.

- Stoppen als gemeente met de Floriade.

- Meer investeren in sociaal beleid.

Terugdringen jeugdwerkloosheid

- Extra inspanningen en activiteiten om de hoge jeugdwerkloosheid in Almere terug te dringen.

- Inzetten op toerisme en waterrecreatie waardoor deze sectoren kunnen fungeren als banenmotor.

Stoppen marktwerking

- Stoppen met het uitbesteden van reguliere werkzaamheden binnen de gemeentelijke organisatie zoals groenvoorziening, schoonmaakwerk, callcenter, receptiewerk en dergelijke. Deze moeten weer in eigen beheer worden uitgevoerd tegen eerlijke beloning en met normale arbeidsvoorwaarden.

Onderwijs voor iedereen

- Binnen een jaar dient een plan van aanpak komen om het aantal thuiszitters stevig terug te dringen.

- Elke school dient een afspiegeling te zijn van de buurt, gemengde scholen krijgen een voorkeurbehandeling.

- Lagere werkdruk voor leerkrachten en meer aandacht voor kinderen wordt gerealiseerd door kleinere klassen na te streven.

- Almere is waterrijk en daarom moeten alle Almeerse kinderen leren zwemmen. Schoolzwemmen moet weer terugkomen.

Werk en Inkomen

- Alle ondersteunende regelingen gelden voor iedereen met een inkomen tot 120%van het sociaal minimum.

Van Almere een toonaangevende duurzame stad maken

- Onderwijs- en wetenschappelijke instellingen aantrekken die een bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van technologieën waarmee water en voedsel de aanjagers worden voor een economische gezonde, duurzame en klimaatbestendige stad.

- Bedrijven aantrekken die gespecialiseerd zijn in water-, voedsel- en mileutechnologieen.

Lees hier het volledige programma

Betaalbaar wonen voor iedereen

Aan het begin van een nieuwe raadsperiode, moeten we helaas constateren dat het in de afgelopen jaren niet gelukt is om betaalbaar wonen voor iedereen in Almere mogelijk te maken. Mensen met geld hebben keuzevrijheid, maar voor mensen met een kleine beurs zijn er bijna geen woningen, laat staan keuzevrijheid. De overheid moet mensen met een laag inkomen een betaalbaar en veilig dak boven hun hoofd bieden.

Wonen is een grondrecht!

De wachttijd voor goedkope sociale huurwoningen is alleen maar opgelopen in de afgelopen jaren. Er staan duizenden mensen op een wachtlijst voor een goedkope of betaalbare sociale huurwoning. Instellingen, zoals bijvoorbeeld het Leger des Heils, kunnen geen nieuwe cliënten opnemen, omdat er geen uitstroom naar kleine/goedkope woningen mogelijk is. Mensen slapen op straat, het aantal verwarde mensen op straat neemt toe, het aantal daklozen en met name het aantal dakloze jongeren neemt toe. Statushouders worden groepsgewijs in woningen geplaatst, wat hun integratie stevig in de weg staat. De gevolgen van het schrijnende tekort aan sociale huurwoningen heeft invloed op iedereen.

Voor de SP is deze situatie niet acceptabel. We dienen als gemeente woningcorporaties en projectontwikkelaars te stimuleren om meer woningen te bouwen naar de behoeften van de Almeerders, dus goedkope en betaalbare huurwoningen! Sociale huurwoningen dienen in elke wijk een plek te krijgen en er moet worden voorkomen dat we sociale huurwoningen geconcentreerd bouwen, zodat er geen getto’s ontstaan. Elke wijk dient voor minimaal 30% uit sociale huurwoningen te bestaan. Daarmee ontstaat een leefbare stad, met veilige woonruimte voor iedereen.

Om dit te realiseren stelt de SP het volgende voor:

- De gemeente spreekt met woningcorporaties en huurdersorganisaties duidelijk af hoeveel sociale huurwoningen er moeten worden toegevoegd, waar deze woningen gebouwd worden en dat er wordt gebouwd voor elke leeftijdscategorie (bij voorkeur levensbestendige woningen).

- Verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen mag slechts met goedkeuring van de gemeente plaatsvinden.

- Er dienen voldoende studentenwoningen beschikbaar te zijn om aan de vraag van studenten te voldoen.

- Indien binnen 1 jaar duidelijk wordt dat de benodigde aantallen sociale huurwoningen niet door de corporaties gerealiseerd worden, onderzoekt de gemeente de mogelijkheid tot het oprichten van een gemeentelijk woningbedrijf. Dit gemeentelijk woningbedrijf dient de wachttijd naar goedkope sociale huurwoningen terug te dringen.

- De gemeente onderzoekt, samen met de corporaties, welke mogelijkheden er zijn binnen bestaande woonwijken om gelijkvloers wonen te realiseren, zodat ouderen in hun eigen wijk kunnen blijven wonen. Senioren die binnen hun eigen wijk willen verhuizen naar zogenaamde levensbestendige woningen krijgen voorrang bij de toewijzing

- Gezinnen met kinderen die moeten verhuizen, omdat zij de huur of de hypotheek niet meer kunnen betalen, worden door de gemeente, de corporaties en de banken geholpen een huis in hun eigen buurt te vinden. Hierdoor hoeven de kinderen niet weg uit hun vertrouwde omgeving.

- Om de sector goedkope sociale huurwoningen een betere kans te geven, dient de gemeente te onderzoeken of de erfpachtregeling beter benut kan worden.

- De gemeente dringt er bij de corporaties en projectontwikkelaars op aan om betaalbare huurwoningen te realiseren voor bijzonder woonvormen, zoals gemeenschappelijk wonen, mantelzorgwoningen, eenpersoonshuishoudens en senioren en neemt dit op in de woonvisie.

- Woningcorporaties en projectontwikkelaars worden door de gemeente gestimuleerd om meer te investeren in de leefbaarheid van de buurt en de wijk. De buurt is voor de SP de schaal van de toekomst.

- Onderhoud en herinrichting van de buitenruimte vraagt speciale aandacht van de gemeente. Toegankelijkheid van stoepen en straten voor senioren en mensen met een beperking dient de hoogste prioriteit te hebben.

- Onderhoud en herinrichting van de buitenruimte in bestaande wijken houdt ten minste gelijke tred met de ontwikkeling van nieuwbouwwijken en gebeurt altijd in nauw overleg met de bewoners van de betreffende wijken.

- Dat er bij de onderhandelingen met particuliere verhuurders een inspanningsverplichting is om huurders te beschermen tegen wanprestaties of te grote huurverhogingen

Lees hier het volledige programma

Onderwijs is een recht

Elk kind heeft recht op goed en passend onderwijs. Voor de SP is het van groot belang dat er voldoende aandacht is voor kinderen. Kinderen bloeien op van aandacht. Ook is de SP van mening dat de werkdruk van leerkrachten te hoog is en dat heeft weer nadelige gevolgen voor de aandacht die leerkrachten aan hun leerlingen kunnen schenken. De SP streeft daarom naar een proef met kleinere klassen in Almere - en door het toevoegen van onderwijsassistenten - in elke klas lucht te scheppen. Dit geeft weer ruimte om kinderen de aandacht te geven die ze verdienen

De kwaliteit van het Almeerse onderwijs vraagt extra inzet op verbetering. De laatste jaren is het aantal zwakke scholen weer toegenomen, bovendien is ook het aantal wel en niet geregistreerde thuiszitters toegenomen. Er moeten fikse stappen gezet worden om het onderwijs te verbinden met de arbeidsmarkt. Almere heeft het op één na hoogste aantal jeugdwerklozen van heel Nederland. De SP wil hierin verandering brengen.

De SP stelt de volgende aanpak voor:

- De kwaliteit van het basisonderwijs dient te worden verbeterd. In overleg met de schoolbesturen wordt bekeken op welk wijze het aantal zwakke scholen snel kan worden teruggebracht.

- Er worden gesprekken gestart met schoolbesturen over de mogelijkheden om “kleinere“ klassen te vormen en aan elke docent in elke vorm van onderwijs een onderwijsassistent toe te voegen.

- De gemeente moet erop toezien dat de ouderbijdrage passend is en dat deze bijdrage echt vrijwillig wordt.

- De eigen bijdrage voor voorschoolse educatie voor kinderen met een leerachterstand wordt afgeschaft.

- Elke school dient een afspiegeling te zijn van de buurt. Om gemengde scholen te stimuleren krijgen scholen, die geen afspiegeling zijn van de buurt, geen toestemming om uit te breiden. Scholen met veel kansarme leerlingen en gemengde scholen krijgen voorrang bij aanvragen voor verbouwing en extra voorzieningen. Op deze manier worden die scholen interessanter voor kansrijke leerlingen.

- Voor leerlingen met (gedrags) problemen moeten voldoende plekken in het speciaal onderwijs behouden worden.

- In het groepsvervoer van kinderen waar speciale aandacht voor nodig is, worden begeleiders geplaatst zodat de chauffeur zijn ogen op de weg kan houden.

- Er komen niet meer schaalvergrotingen en bestuurlijke fusies van scholen in Almere. Deze fusies leiden op korte termijn mogelijk tot kostenreductie, maar op lange termijn stijgen de kosten juist vanwege het optuigen van een groot en log bestuurlijk orgaan. Daarnaast leidt schaalvergroting tot grotere afstand tussen bestuur en werkvloer en zijn leraren en studenten nog slechts nummers.

- De gemeente coördineert de contacten tussen scholen, lokale middenstand, bedrijvencentra en stedelijke diensten, om te zorgen dat er voldoende stageplekken zijn voor leerlingen uit het beroepsonderwijs. Ook wordt er extra aandacht gevraagd voor taallessen aan statushouders op het gebied van beroepsonderwijs. De gemeente neemt hierin ook zelf haar verantwoordelijkheid. De gemeente onderzoekt hoe ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf, die stageplekken aanbieden, lastenverlichting kunnen krijgen. De gemeente zoekt samenwerking met onderwijsinstellingen om projecten en onderzoeken te faciliteren.

- Kinderen moeten tijdig leren zwemmen. Schoolzwemmen moet daarom worden opgenomen in het lespakket, zodat alle kinderen een zwemdiploma kunnen behalen. Op deze manier voorkomen we gevaarlijke situaties in een waterrijke stad als Almere

- De gemeente brengt op een zo kort mogelijk termijn, maar uiterlijk binnen één jaar, het aantal thuiszitters in kaart. De gemeente gaat met alle partijen, waarbij ouders als belangrijkste partij zijn aangemerkt, om tafel om te bezien op welke wijze dit aantal kan worden teruggebracht. Tussentijds wisselen van school is altijd toegestaan en mag alleen geweigerd worden indien dit, in het belang van het kind, zeer onwenselijk is.

Lees hier het volledige programma

WMO en Jeugdzorg

Zorg op basis van de menselijke maat.

Almere moet naar goede, betaalbare en toegankelijke zorg streven voor iedereen die dat nodig heeft. Door bezuinigingen staat de zorg ernstig onder druk. Mensen moeten langer thuis wonen, maar de thuiszorg is niet meer toereikend. De marktwerking is doorgeslagen en door de bedrijfsmatige benadering van de zorg gaat er veel geld naar managers en minder naar de zorg zelf. De zorg zou beter en goedkoper worden, dit is niet gelukt. De SP is tegen bezuinigingen en marktwerking in de zorg.

De marktwerking in de zorg is een speeltuin voor de beleidsmakers waardoor geld de maatstaf is geworden. Dit gaat ten koste van de menselijke maat. De menselijke maat moet terug en dient de norm te zijn. Dit betekent dat voorzieningen op wijk- en buurtniveau georganiseerd moeten worden, dicht bij de buurtbewoners.

Het werk dient geleverd worden door (zorg)professionals. We moeten weer naast mensen staan en samen zoeken naar oplossingen. Niet geld, maar de maatschappelijke waarde moet het uitgangspunt zijn. 

In de jeugdzorg zijn de problemen vergelijkbaar, ouders of verzorgers moeten soms hemel en aarde bewegen om de juiste zorg voor een kind geregeld te krijgen of worden met lange wachtlijsten geconfronteerd. Ook op- en afschalen van zorg geeft regelmatig problemen en kinderen zijn hier de dupe van. Jongeren die verblijven in een jeugdzorginstelling en die 18 jaar worden, worden ineens geacht voor zichzelf te kunnen zorgen. Het vervolgtraject is niet goed geregeld.

Om verbeteringen te realiseren stelt de SP het volgende voor:

- Geen verdere bezuinigingen op de WMO en jeugdzorg.

- Wijkteams krijgen een eigen budget.

- Professionals in het wijkteam zijn gerelateerd aan de zorgvragen die in de wijk spelen.

- Wijkverpleegkundigen zijn nauw verbonden aan wijkteams, immers wijkverpleegkundigen komen achter veel voordeuren.

- Maatwerk en de menselijke maat staan voorop bij elke hulpvraag.

- Er zijn voldoende betaalbare (zorg) woningen beschikbaar, specifiek voor jongeren die niet meer in jeugdzorginstellingen kunnen verblijven.

- Voor de overgang van 18- naar 18+ komt voldoende ambulante begeleiding om problemen te ondervangen.

- Ouders die een indicatie hebben voor zorg, voor hun kind(eren), moeten binnen maximaal aanvaardbare wachttijden hulp krijgen. Bij acute zaken moet hulp direct beschikbaar zijn.

- Het budget voor zorg blijft te allen tijde binnen het sociaal domein en gaat niet naar de algemene reserve.

- Kosten mogen nooit een reden zijn om geen hulp te bieden.

- Er komt een einde aan marktwerking: zorgtaken worden niet meer aanbesteed.

- Er worden convenanten gesloten met zorgaanbieders waarin de best mogelijke zorg en hulp voor langere tijd wordt geregeld.

- Er moet één (gemeentelijke) zorgorganisatie voor de huishoudelijke zorg komen.

- Bij vaststelling van fraude bij zorgleveranciers worden contracten onmiddellijk ontbonden en wordt er aangifte gedaan.

- Voor inkomens tot 120% van het wettelijk sociaal minimum wordt de eigen bijdrage kwijtgescholden.

- Mantelzorgers dienen goed ondersteund te worden voordat zij overbelast raken, en (indien nodig) ook financieel gesteund te worden. Respijt zorg is goed geregeld en voldoende beschikbaar.

Lees hier het volledige programma

Gezonde financiën

Almere heeft sociale investeringen nodig. Omdat een gemeente een sluitende begroting moet hebben, is het maken van keuzes onvermijdelijk. De afgelopen jaren is er te veel geld verspild aan prestigeprojecten, bureaucratie en marktwerking. Het is nu tijd om het gezamenlijke geld van alle Almeerders ook te gebruiken voor de noden van de Almeerders.

De afgelopen jaren is bij onder andere financiële tegenwind met de kaasschaaf over de Almeerse uitgaven gegaan. Overal werd iets bezuinigd, onze reserves werden minder, maar echte keuzes bleven uit. Vooral de mensen die hard de steun van de gemeente nodig hebben, zijn de dupe geworden van dit beleid. Niet kiezen betekent dat de zwaksten in de samenleving de rekening gepresenteerd krijgen. De SP wil dit stoppen door heldere keuzes te maken.

De SP stelt de volgende aanpak voor:

- Bezuinigingen op gemeentelijk personeel moeten niet via externe inhuur weer teniet worden gedaan. Niet meer dan 5 procent van alle loonkosten voor personele ondersteuning mag naar externe inhuur gaan. Daarbij kijken we ook naar advies- en projectbureaus.

- De gemeente moet, ook bij de inhuur van externen, aan de wet Normering Topinkomens voldoen.

- Als de gemeente een taak, concessie of opdracht wettelijk niet hoeft aan te besteden, moet zij dat ook niet doen. Zo besparen we op aanbestedingskosten.

- De gemeente stelt voldoende geld beschikbaar om het “Bevrijdingsfestival“ onder de huidige programmering voort te zetten.

- De plannen voor te dure en risicovolle projecten worden afgeblazen.

- Goed onderhoud van straten en pleinen en hergebruik van materialen vinden we belangrijker dan luxe herinrichting met nieuw, duur materiaal.

- De gemiddelde belastingdruk van de lokale belastingen wordt niet zwaarder voor de Almeerder.

- De hondenbelasting wordt afgeschaft.

- We willen investeren in sociale woningbouw, armoedebestrijding, zorg in de buurt, etc.

- De kwijtscheldingsregeling van gemeentelijke belastingen en heffingen voor inwoners met een inkomen lager dan 120 procent van het sociaal minimum wordt ruimhartig toegepast.

- Er wordt meer grond beschikbaar gesteld voor de woningbouwcorporaties die investeren in het bouwen van sociale huurwoningen.

 

Lees hier het volledige programma

Cultuur, recreatie en sport & bewegen

De economische opleving is niet terug te vinden in de gemeentelijke begroting van kunst en cultuur. Kunst en cultuur mogen niet afhankelijk worden van de grillen van de markt en private personen. Een creatieve samenleving daagt iedereen uit om zichzelf te blijven ontwikkelen en draagt de eigen cultuur op een aansprekende manier uit. Een breed aanbod van kunst en cultuur dient voor een groot publiek toegankelijk te zijn.

Almere kent een goed evenwicht tussen wonen, natuur en recreatie. Om de recreatieve en culturele mogelijkheden in gelijke mate te laten toenemen met de groei van de stad, is het van belang dat deze ook in de nieuwe wijken wordt versterkt. Daarbij moet naar mogelijkheden worden gezocht om recreatieve en culturele mogelijkheden te combineren met beleefbare natuur.

Sport en beweging zijn van groot belang voor een goede en evenwichtige ontwikkeling. Zij bevorderen de individuele balans van onze inwoners, helpen bij de sociale ontwikkeling, verbinden mensen en zijn een middel voor versterking van het preventief jeugdbeleid. Voor velen, jongeren met en zonder beperking alsook ouderen, is sport een positieve uitlaatklep. In ondersteunende en faciliterende zin maakt de gemeente zich sterk voor de uitbreiding en toegankelijkheid in de breedste zin van het woord.

De gemeente ondersteunt met middelen activiteiten, zoals: (pop)concerten, tentoonstellingen, straattheater, en dergelijke. De uitvoering van het “Cultuurconvenant 2017-2020“ mag niet ten goede komen van de Floriade.

De SP stelt de volgende voor:

- De gemeente draagt zorg voor behoud en, indien mogelijk, uitbreiding van een laagdrempelig en toegankelijk cultuuraanbod.

- Om de inwoners meer te betrekken bij het culturele aanbod, besteedt elke gesubsidieerde vereniging, organisatie of instelling ten minste 5% van haar budget aan het werven van nieuw publiek.

- Om het overgewicht bij jongeren effectief en duurzaam tegen te gaan, wordt

het landelijke project Jongeren Op Gezond Gewicht ook na 2019 voortgezet.

- We zetten ons in voor het opnemen van zwemles in het basisonderwijs.

- De gemeente blijft het Jeugdsportfonds en het Cultuurfonds steunen.

- De gemeente zet zich in om de bestaande fiets- en wandelroutes zodanig uit te breiden dat woonwijken op een sportieve wijze met elkaar verbonden worden. Het onderhoud aan de fiets- en wandelroutes en de bewegwijzering hiervan krijgen de nodige aandacht.

Lees hier het volledige programma

Aanpak schulden

Bijna één op de vijf huishoudens heeft te maken met risicovolle schulden, problematische schulden of zit in een schuldhulpverleningstraject. Ongeveer 16% van deze mensen is nog niet zichtbaar bij de schuldhulpverlening.

De schuldhulpverlening moet anders aangepakt worden. De SP vindt dat er een neutrale gemeentelijke instelling opgericht moet worden. Dit heeft de volgende voordelen: de instelling is neutraal, waardoor er een eerlijke afweging gemaakt kan worden tussen de verschillende belangen. De instelling kan per situatie bekijken wat nodig is, omdat elke situatie anders is. Problematische schulden komen allemaal op één plek terecht, waardoor moeilijkheden veel eerder opgemerkt kunnen worden. De instelling kan ook hulp bieden aan mensen met schulden en stelt bindende betalingsregelingen voor aan bedrijven en/of instellingen die hun schuld willen innen. De kosten worden veel lager, omdat er één instelling is die alles coördineert, de schuldaflossingsperiode wordt korter, de schuldhulpverlening wordt overzichtelijker.

De SP stelt daarom het volgende voor:

- In Almere komen schuldhulpverleners en bewindvoerders in dienst van een gemeentelijke instelling. Deze instelling neemt de schuld over en gaat betalingsregelingen aan met schuldeisers. Dit is geen liefdadigheid, maar een goede investering. Dit zal de gemeente éénmalig doen voor iemand die in de schulden zit.

- Betalingsachterstanden van 2 maanden worden gemeld bij deze instelling door woningcorporaties, energieleveranciers, zorgverzekeraars en waterbedrijven. Via het wijkteam moeten ook ingrijpende gebeurtenissen zoals scheiding of het verlies van een naaste gemeld worden. De instelling kan dan meteen inspringen om schulden te voorkomen.

- Schuldhulpverlening moet ook toegankelijk zijn voor mensen met relatief kleine schulden en moet er zijn voor alle inwoners van Almere.

Lees hier het volledige programma

Zorg voor goede integratiekansen voor statushouders

Mensen die vluchten uit oorlogsgebieden of omdat zij vervolgd worden voor hun geaardheid of geloof doen dat niet zomaar. Een nieuw bestaan opbouwen in een vreemd land is niet gemakkelijk en een goede begeleiding en snelle integratie voor statushouders is belangrijker dan ooit.

Gemeenten spelen een grote rol in de integratie van statushouders. Statushouders moeten vaak te lang op woonruimte wachten en verblijven daardoor onnodig lang in een opvangcentrum, waardoor ze niet kunnen starten met hun integratie. Wat kan de SP betekenen voor een goede integratie van statushouders in de gemeente?

De SP stelt daarom het volgende voor:

- De gemeente zorgt - in samenwerking met woningbouwverenigingen - voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen.

- De gemeente zorgt voor passende woonruimte die zoveel mogelijk aansluit bij de behoefte en integratiekansen van statushouders.

- De gemeente stimuleert op een positieve manier via kleinschalige en gemengde huisvesting de ontmoeting met andere inwoners van de gemeente.

- Met elke statushouder wordt bij aankomst in de gemeente een individueel plan van aanpak uitgewerkt waarbij inkomen uit werk het uitgangspunt is.

- De gemeente biedt de mogelijkheid om een opleiding te volgen met behoud van uitkering als dit de kansen van de statushouder op de arbeidsmarkt vergroot.

- Als een traject naar werk (nog) niet mogelijk is, wordt er gezorgd voor alternatieven om te participeren, bijvoorbeeld door het verrichten van vrijwilligerswerk.

Lees hier het volledige programma

Doe mee


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website